Cảm ơn bạn đã luôn sử dụng MOL Logistics.

Theo Bộ luật Thương mại sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các chi tiết và biện pháp phòng ngừa liên quan đến nhiệm vụ thông báo trước từ người gửi đến người vận chuyển về việc vận chuyển hàng nguy hiểm.

Nhấn vào đây để biết chi tiết